Wij waarderen uw privacy
Algemene Voorwaarden & Privacy Statement

Algemene Voorwaarden (AV) van Bascule leefstijlgeneeskunde, Praktijk voor Orthomoleculaire Therapie, verder te noemen Bascule, gevestigd te Born en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72907320. De Algemene Voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.

Bascule behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Bascule zijn bekendgemaakt.
Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Bascule en een cliënt.
 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Bascule, voor de uitvoering waarvan door Bascule derden dienen te worden betrokken. 
 1. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Behandeling 

 1. De overeenkomst tussen Bascule en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling. 
 1. Bascule zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Bascule rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 
 1. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Bascule worden medegedeeld. 
 1. Bascule heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 1. Indien door Bascule of door Bascule ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
 1. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Bascule zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

 

Artikel 3. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling cash of via overboeking binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Bascule aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bascule is gerechtigd om periodiek te factureren. 
 1. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 1. Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 100 exclusief omzetbelasting. 
 1. Indien Bascule echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. Bascule is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bascule is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Bascule is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd. 
 1. Indien Bascule aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bascule beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 
 1. Bascule is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 1. Bascule is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Bascule zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen. 
 1. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bascule. 


Artikel 5. Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Als uw behandelend therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en rapportage, zodat ik, of mijn administrateur, een factuur kan opstellen, rapportages kan maken en een deugdelijke administratie kan voeren. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling
 • de kosten van het consult

 

Artikel 6. Beëindiging overeenkomst

 1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling. 
 1. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
 • de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding recht-vaardigen.
 • voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen 
 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Bascule, zal Bascule in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Bascule extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Bascule anders aangeeft.

 

Artikel 7. Vrijwaring

De cliënt vrijwaart Bascule voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Bascule toerekenbaar is. Indien Bascule uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Bascule zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Bascule, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Bascule en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

 

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bascule partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 1. De rechtbank Limburg is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 
 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 


Artikel 9. Klachten

 Orthomoleculair therapeut Karien Aarts is aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen. Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de Klachtencommissie hiervoor inschakelen.

 

Artikel 10. Waarneemovereenkomst

Bij onvoorziene langdurige afwezigheid en/of spoed heb ik een waarneemovereenkomst met Joan Rothoff van praktijk Wellvitaal. Zij zal, conform de wet privacy, na toestemming inzage hebben in het dossier en de zorg kunnen overnemen.